Wat is goederenrecht?

Het goederenrecht gaat over de juridische relatie tussen een persoon en een “goed”. Volgens het recht zijn onder “goederen” te verstaan: “zaken” en “vermogensrechten”. Belangrijk is je hierbij te realiseren, dat dit allemaal juridische termen zijn. Het woord “zaak” heeft dus als juridisch begrip een andere betekenis dan het woord “zaak” in het normale spraakgebruik.

Het goederenrecht regelt dus de juridische aanspraken (rechten) die iemand kan hebben met betrekking tot “zaken” en “vermogensrechten”.

Lees verder
Advertentie

Wat is faillissement?

De wet zegt, dat een schuldeiser zich op het alle goederen van zijn schuldenaar – dat is dus iedereen die verbintenissen aangaat – met zijn gehele vermogen instaat voor de nakoming daarvan. Dat noemen we verhaalsrecht.

Een schuldeiser kan dus – als de schuldenaar zijn verplichtingen niet zelf nakomt – verhaal nemen op het gehele vermogen van de schuldenaar. Bij voorbeeld door beslag te leggen op zijn huis, of op zijn bankrekening.

Lees verder

Wat is verzuim?

Wanneer iemand een juridisch bindende afspraak gemaakt heeft (oftewel een verbintenis is aangegaan), en die afspraak niet nakomt, dan kan de wederpartij die aanspraak heeft op nakoming juridische stappen ondernemen. Maar daarvoor moet degeen die de afspraken niet nakomt wel ‘in verzuim’ zijn. Hoe raak je in verzuim?

Lees verder

Wat is wanprestatie?

Je hebt de term wanprestatie vast wel eens gehoord. Maar wat is het? Het betekent dat iemand een overeenkomst niet nakomt.

Sinds de grootscheepse herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992 spreken we trouwens van “tekortkoming in de nakoming van een verbintenis“. Of gewoon “niet-nakoming“. Maar de term wanprestatie wordt nog steeds veel gebruikt en betekent dus hetzelfde.

Lees verder

Wat is een eenzijdige rechtshandeling?

Een verbintenis kan ontstaan uit een rechtshandeling. Zie het blog Wat is een verbintenis? Zoals daarin uitgelegd is een rechtshandeling een handeling van (rechts)personen, waarmee zij rechtsgevolg beogen. Zoals het ontstaan van een verbintenis.

Maar wat is nu het verschil tussen een eenzijdige en een meerzijdige rechtshandeling?

Lees verder

Hoe ontstaat een verbintenis?

Verbintenissen zijn juridische verplichtingen tussen personen. Maar hoe ontstaan ze? De wet geeft twee manieren aan.

Een verbintenis kan ontstaan uit een rechtshandeling, of door een feitelijke gebeurtenis, waar de wet een rechtsgevolg aan verbindt. Dat klinkt behoorlijk abstract. Laten we even kijken wat dit nu precies betekent.

Lees verder

Wat is een verbintenis?

Verbintenis is een juridische term voor “in rechte afdwingbare verplichting”. Dat wil dus zeggen dat je voor de rechter gesleept kunt worden als je zo’n verplichting niet nakomt. Juristen zeggen dan dus: “u komt de verbintenis niet na”.

Lees verder

Europees bankbeslag (EAPO) in aantocht II

Op 4 april 2012 maakte ik melding van de in aantocht zijnde mogelijkheid om binnen de EU bankbeslag te leggen op basis van een grensoverschrijdende titel. Deze uitbreiding van mogelijkheden past in het beleid van de Europese wetgever om het schuldeisers makkelijker te maken om binnen de EU hun recht te halen zonder bij buitenlandse rechterlijke instanties aan te moeten kloppen. Want dat is ingewikkeld – een andere taal, een ander wettelijk systeem, buitenlandse advocaten op grote afstand – en daarbij werkt het justitieel systeem niet overal even soepel. De Britten weten niet wat ze gaan missen. Ik denk dat ze zich (net als menige Nederlandse roeptoeter) niet half realiseren, wat de Europese wetgever al tot stand gebracht heeft, hoezeer de Brusselse molens ook traag malen. Verwachtte ik in 2012 dat de EAPO er mogelijk al in 2014 zou kunnen zijn, dat bleek langer te duren. De Verordening (EU) Nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad was er wel op 15 mei 2014. Onze Minister Van der Steur heeft nu dan toch op 2 mei 2016 het wetsvoorstel ingediend ter implementatie.

Lees verder

Grensoverschrijdende bescherming persoonsgegevens na Weltimmo

Inleiding

Op 1 oktober 2015 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de uitleg van Richtlijn 95/46/EG in een procedure van de in Slowakije gevestigde onderneming Weltimmo tegen de Hongaarse Autoriteit bescherming persoonsgegevens. Het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht. De Europese wetgever heeft ter uitvoering van dit grondrecht, zoals neergelegd in art. 8 van het EVRM, Richtlijn 95/46/EG uitgevaardigd. De EU-Lidstaten dienen deze richtlijn in de nationale wetgeving op te nemen. De Wbp is daar de Nederlandse uitwerking van. Dit betekent net zoals voor tal van andere door de Europese wetgever uitgevaardigde wettelijke regels, dat de uitleg van de Europese Richtlijn van belang is voor de uitleg van de nationale wetgeving. De uitspraak van het Hof werpt nieuw licht op de uitleg van Richtlijn 95/46/EG. Lees verder

Verzuim en ingebrekestelling

Het is voor een client vaak niet goed te verteren, dat hij – wanneer hij geconfronteerd wordt met een onbevredigende prestatie – zich binnen de overeenkomst die is aangegaan moet houden aan de regels van het spel. Wanneer de garagehouder telkens weer de reparatie niet goed uitvoert en je er geen fiducie meer in hebt dat het goed gaat komen, wanneer je debiteur alsmaar belooft te betalen en de betaaltermijn van meerdere facturen al is verstreken en er ook steeds nieuwe bij komen, waarom mag je de handdoek dan niet in de ring gooien en zeggen dat het nu welletjes geweest is!?! Lees verder