Wat is goederenrecht?

Het goederenrecht gaat over de juridische relatie tussen een persoon en een “goed”. Volgens het recht zijn onder “goederen” te verstaan: “zaken” en “vermogensrechten”. Belangrijk is je hierbij te realiseren, dat dit allemaal juridische termen zijn. Het woord “zaak” heeft dus als juridisch begrip een andere betekenis dan het woord “zaak” in het normale spraakgebruik.

Het goederenrecht regelt dus de juridische aanspraken (rechten) die iemand kan hebben met betrekking tot “zaken” en “vermogensrechten”.

Lees verder
Advertentie

Wat is faillissement?

De wet zegt, dat een schuldeiser zich op het alle goederen van zijn schuldenaar – dat is dus iedereen die verbintenissen aangaat – met zijn gehele vermogen instaat voor de nakoming daarvan. Dat noemen we verhaalsrecht.

Een schuldeiser kan dus – als de schuldenaar zijn verplichtingen niet zelf nakomt – verhaal nemen op het gehele vermogen van de schuldenaar. Bij voorbeeld door beslag te leggen op zijn huis, of op zijn bankrekening.

Lees verder

Wat is verzuim?

Wanneer iemand een juridisch bindende afspraak gemaakt heeft (oftewel een verbintenis is aangegaan), en die afspraak niet nakomt, dan kan de wederpartij die aanspraak heeft op nakoming juridische stappen ondernemen. Maar daarvoor moet degeen die de afspraken niet nakomt wel ‘in verzuim’ zijn. Hoe raak je in verzuim?

Lees verder

Wat is wanprestatie?

Je hebt de term wanprestatie vast wel eens gehoord. Maar wat is het? Het betekent dat iemand een overeenkomst niet nakomt.

Sinds de grootscheepse herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992 spreken we trouwens van “tekortkoming in de nakoming van een verbintenis“. Of gewoon “niet-nakoming“. Maar de term wanprestatie wordt nog steeds veel gebruikt en betekent dus hetzelfde.

Lees verder

Wat is een eenzijdige rechtshandeling?

Een verbintenis kan ontstaan uit een rechtshandeling. Zie het blog Wat is een verbintenis? Zoals daarin uitgelegd is een rechtshandeling een handeling van (rechts)personen, waarmee zij rechtsgevolg beogen. Zoals het ontstaan van een verbintenis.

Maar wat is nu het verschil tussen een eenzijdige en een meerzijdige rechtshandeling?

Lees verder

Hoe ontstaat een verbintenis?

Verbintenissen zijn juridische verplichtingen tussen personen. Maar hoe ontstaan ze? De wet geeft twee manieren aan.

Een verbintenis kan ontstaan uit een rechtshandeling, of door een feitelijke gebeurtenis, waar de wet een rechtsgevolg aan verbindt. Dat klinkt behoorlijk abstract. Laten we even kijken wat dit nu precies betekent.

Lees verder

Wat is een verbintenis?

Verbintenis is een juridische term voor “in rechte afdwingbare verplichting”. Dat wil dus zeggen dat je voor de rechter gesleept kunt worden als je zo’n verplichting niet nakomt. Juristen zeggen dan dus: “u komt de verbintenis niet na”.

Lees verder