Wetsvoorstel Personenvennootschappen van de baan

Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel in te trekken. Bij brief van 5 september 2011 heeft de Minister aan de Vaste Kamercommissie van de Eerste Kamer laten weten het wetsvoorstel in te trekken. Als redenen zijn vermeld, dat de Commissie de regeling als te knellend ervaart, en er binnen de doelgroep (het MKB) weinig enthousiast op de regeling is gereageerd. Men zit niet te wachten op de kosten die het doorvoeren van wijzigingen in de bedrijfsstructuur in verband met de wetswijziging mee zouden brengen. Onder meer VNO-NCW en MKB Nederland hebben de Minister laten weten geen behoefte te hebben aan de regeling.

Met de wetswijziging personenvennootschappen was de wetgever al jaren bezig: het gaat hierbij om de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap. Deze rechtsvormen zijn een onderdeel van het “handelsrecht” en bieden kaders voor samenwerking binnen een onderneming niet zijnde een vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarin men aandelen kan nemen (B.V. of N.V.). De beoogde herziening (het wetsvoorstel dateert van 2002) was nog een onderdeel van de herziening van het Burgerlijk Wetboek en had zijn plaats moeten vinden in boek 7 Titel 13 van het B.W.. De Tweede Kamer had het voorstel al aangenomen.

Jarenlang al zijn advocaten en andere juristen voorbereid op deze wetswijziging, vele cursusuren zijn hieraan gewijd. De nieuwe regeling zou een aantal verbeteringen inhouden, onder meer om de maatschap zoals die in het maatschappelijk verkeer gebruikt wordt aan de moderne praktijk aan te passen.

Er zou een onderscheid komen tussen de openbare maatschap en de stille maatschap. De openbare maatschap zou zien op grote samenwerkingsvormen zoals onder meer bij accountants en advocaten en andere zakelijke professionals gebruikelijk. De openbare maatschap zou een aantal kenmerken krijgen die verwant zijn aan de B.V.. Zo zou de maatschap niet automatisch ontbonden worden bij opzegging van een van de maten, zou er hoofdelijke aansprakelijkheid voor de maten komen. Ook zouden sommige rechtsvormen rechtspersoonlijkheid krijgen, zoals ook de B.V. die al kent, en zou omzetting in een kapitaalvennootschap eenvoudiger worden.

“Doelstelling van de wetswijziging is het faciliteren van ondernemers, en als die niet blij zijn met de geboden hulp dan schiet de regeling zijn doel voorbij”, zo lijkt het kabinet gedacht te hebben. Mogelijk dat het voornemen om de Flex-BV in te voeren heeft meegespeeld in deze beslissing. Het is de vraag, of deze afweging een juiste is, omdat er in de rechtspraktijk wel de nodige nadelen en complicaties aan de bestaande regeling kleven.

De bestaande wetgeving is in wezen nog uit de Napoleontische tijd, en voldoet niet geheel meer aan de moderne bedrijfseconomische en juridische realiteit. De wetgever ziet er aan voorbij, dat er in de praktijk serieuze problemen spelen ten aanzien van de ondernemingsvorm van de maatschap. Zo kan de maatschap niet als zodanig in rechte worden betrokken, en kent deze geen hoofdelijke aansprakelijkheid. Een tegenpartij die procedeert tegen een maatschap van bvb. een paar vennootschappen, die telkens van samenstelling wisselt, kan op die manier buiten spel gezet worden, doordat de maatschap telkens verandert en de onderneming waarin het verhaalsobject zich bevindt in andere handen overgaat. Veel accountantskantoren (waaronder ook grote kantoren) zijn zo georganiseerd. Dat schept onduidelijkheid in het rechtsverkeer.

In ieder geval betekent dit, dat vooralsnog alles bij het oude blijft, en we verder moeten met de bestaande wetgeving. Het is verstandig als ondernemer stil te staan bij de vraag, of die juridische structuur optimaal is voor uw onderneming.

Bedenk daarbij, dat niet alleen de fiscale aspecten mee moeten wegen, maar ook de aansprakelijkheidsrisico’s en de mogelijkheden om de onderneming bij zwaar weer te saneren zonder persoonlijke kleerscheuren op te lopen. In deze economisch moeilijke tijden is voorkomen beter dan genezen. DV Advocatuur kan u daarbij uitstekend van dienst zijn.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s