Wetsvoorstel Personenvennootschappen van de baan

Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel in te trekken. Bij brief van 5 september 2011 heeft de Minister aan de Vaste Kamercommissie van de Eerste Kamer laten weten het wetsvoorstel in te trekken. Als redenen zijn vermeld, dat de Commissie de regeling als te knellend ervaart, en er binnen de doelgroep (het MKB) weinig enthousiast op de regeling is gereageerd. Men zit niet te wachten op de kosten die het doorvoeren van wijzigingen in de bedrijfsstructuur in verband met de wetswijziging mee zouden brengen. Onder meer VNO-NCW en MKB Nederland hebben de Minister laten weten geen behoefte te hebben aan de regeling. Lees verder

Advertentie

Wetsvoorstel maatschappelijke onderneming (MO)

Op 3 juli 2009 is een wetsvoorstel ingediend om aan Boek 2 Burgerlijk Wetboek (Rechtspersonen) een nieuwe rechtspersoon toe te voegen: de vereniging of stichting die een maatschappelijke onderneming in stand houdt (MO). Doel van het wetsvoorstel is om instellingen in de semipublieke sector – zoals scholen, zorginstellingen en woningcorporaties – die zich hebben ontwikkeld tot maatschappelijke ondernemingen een eigen juridische invulling te geven en daarmee garanties te bieden voor de kwaliteit van bestuur en de verantwoording aan belanghebbenden. Lees verder

Retentierecht, een krachtig middel in onzekere tijden

Kredietcrisis, bankencrisis, eurocrisis, recessie. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Alles wat verbonden was met de financiele luchtbel door overmatige kredietverstrekking voor de aankoop van huizen wordt getroffen. Met name in de bouwsector is het kommer en kwel. Het ene na het andere faillissement van bouwondernemingen wordt uitgesproken, ook van gerenommeerde bedrijven. In deze moeilijke omstandigheden is het als bouwonderneming zaak goed gewapend te zijn tegen wanbetaling door je opdrachtgever. Het retentierecht is daarbij een sterk wapen, dat – mits goed ingezet – kan bijdragen aan het voldaan krijgen van je rekeningen, waar anderen het nakijken hebben. Lees verder

Pech hoeft niet altijd weg

Roelf Stutterheim, bij leven Universitair docent van de UvA, had een mooi adagium ontwikkeld om aan te geven, dat de rechtsontwikkeling van de onrechtmatige daad van begin 1900 tot heden zich heeft ontwikkeld van “ieder draagt zijn eigen schade” tot de gedachte, dat indien er iemand schade lijdt, er een ander gezocht moet worden die daarvoor aansprakelijk gehouden kan worden: “Pech moet weg!”. Stutterheim vond dit geen goede tendens, omdat hiermee de eigen verantwoordelijkheid van het slachtoffer (en van de dader) uit beeld raakt. Lees verder

Flex BV – vennootschap geflexibiliseerd

In het kader van de vereenvoudiging van de vennootschapswetgeving treedt per 1 oktober 2012 de wetswijziging in werking met betrekking tot de zgn. Flex BV. Deze wet houdt een aantal ingrijpende aanpassingen van de regeling van de besloten vennootschap in, zoals die te vinden is in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Doel van de wijziging is om het gebruik van deze rechtspersoon toegankelijker te maken. Lees verder

Europees bankbeslag (EAPO) in aantocht I

Terwijl sommigen denken, dat de Europese Unie reversibel is, stoomt de wetgevingstrein vanuit Brussel door om het streven naar een uniforme en transparante Europese markt vorm en inhoud te geven. Ook op het vlak van unificatie van de internationale rechtspraktijk, zodat internationale handel ook gefaciliteerd wordt door de mogelijkheid afspraken te handhaven en wanbetalers aan te pakken. In een eerder stadium heeft de Europese wetgever het de burger al makkelijker gemaakt om een betalingsbevel te verkrijgen bij een buitenlandse rechter, simpelweg door een online incassoverzoekschrift in te voeren. De volgende stap is het Europees bankbeslag, dat aangeduid zal worden als “EAPO”. Lees verder

Bestuurdersaansprakelijkheid – Comsys-arrest

De Hoge Raad heeft op 11 september 2009 (RvdW 2009, 995) in een procedure aangespannen door de curator mr. Van den End Comsys Holding veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement van de dochtervennootschap Comsys Services. Comsys Holding was de houdstervennootschap van een kleine groep vennootschappen. Onder de holding hingen twee dochters: een dochter (Comsys Services) waar alle kosten in vielen, en een dochter waarin de inkomsten vielen. De holding financierde de beide dochters (maar met name Comsys Services). Op zeker moment wilde de Holding deze financiering niet langer voortzetten en Comsys Services ging failliet. De curator vond deze constructie tegenover de crediteuren van Comsys Services onrechtmatig, en wilde een zgn. “doorbraak van aansprakelijkheid”. Lees verder

Competentiegrens Kanton verhoogd naar EUR 25.000

De zgn. competentiegrens bij het Kantongerecht is per 1 juli 2011 verhoogd van EUR 5.000,= tot EUR 25.000,=. De competentiegrens bepaalt tot welk bedrag een vordering door de Kantonrechter mag worden beoordeeld. Dat is van belang, omdat partijen bij de Kantonrechter zelf mogen procederen. Of zij kunnen dit laten doen door een gemachtigde die geen advocaat is. Uiteraard is het wel toegestaan zich door een advocaat te laten bijstaan in een procedure bij de Kantonrechter. Dat heeft praktische voordelen, een advocaat hoeft bij voorbeeld geen volmacht te overleggen. Maar belangrijker is uiteraard dat een advocaat als onafhankelijke deskundige professionele rechtsbijstand biedt. Lees verder

Welkom op mijn blogsite!

Op deze persoonlijke blogsite publiceer ik artikelen over juridische onderwerpen die zich binnen mijn praktijk voordoen. Ik ben advocaat sinds 1988 en heb in Naarden een advocatenkantoor genaamd DV Advocatuur (zie de website). Daarnaast ben ik uitgever van Lawyrup.nl, een kennisbank op het gebied van civiel (proces)recht en insolventierecht. Op de WordPress blogsite mrmdevriesblog zijn artikelen te vinden over inhoudelijke juridische onderwerpen, en soms mijn persoonlijke visie op maatschappelijke onderwerpen met een juridisch aspect.

Hoewel de inhoud van mijn blogs – voor zover die een juridisch inhoudelijk onderwerp betreffen – gebaseerd zijn op mijn beste vaktechnische kennis, is de inhoud van deze website niet gelijk te stellen aan juridisch advies. Indien u op de inhoud van deze website af mocht gaan, dan blijft dit geheel uw eigen verantwoordelijkheid. Aan de inhoud van deze artikelen kan derhalve geen aansprakelijkheid worden ontleend hetzij van mijzelf of van DV Advocatuur. Uiteraard geef ik u graag via mijn praktijk een wel inhoudelijk juridisch advies dat op maat is gesneden.

De inhoud van deze website geeft uitsluitend mijn persoonlijke opvattingen en inzichten weer. Dit gezegd zijnde, wens ik u veel plezier en nut van deze artikelen.

Het staat eenieder vrij de blogs geheel of deels over te nemen onder verwijzing naar de bron en de auteur. Het auteursrecht wordt volledig voorbehouden.

Happy reading!

mr. Maarten de Vries
18 juni 2021